...
شرکت کارگزاری بانک دی • مدیران

در حال خواندن...
هیات مدیره

image
حمیدرضا جعفری

رئیس هیئت مدیره

دکترای مدیریت مالی

image
فردین آقابزرگی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی حسابداری

image
حسین نصیری

عضو هیئت مدیره

دکترای علوم اقتصادی

مدیران شرکت

image
پژمان کیا

معاون توسعه و سرمایه گذاری

image
مریم پیوندی

سرپرست عملیات

image
فرشید زارعی

مدیرسبدگردانی و سرمایه گذاری صندوق

image
محمدهمتی روزبهانی

مدیران صندوق

image
محسن بهشتی نامدار

مدیران صندوق

image
مهدی هنر آوازی

مدیر اداری و پشتیبانی

برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.