• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,832 4,832
  5
  9,520,376
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,044 11,056
  5
  2,199,618
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  14,396 14,440
  5
  30,185,126
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  4,354 4,354
  4.99
  4,605,790
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,639 6,610
  4.23
  18,480,609
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,840 2,866
  1.6
  28,321,341
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  11,816 11,990
  2.86
  3,683,096
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,826 2,844
  4.98
  58,364,436
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,594 3,600
  4.99
  2,836,201
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,654 15,650
  0.42
  2,513,191
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,043 4,081
  4.99
  14,978,736
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,847 5,894
  4.99
  33,158,586
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,908 1,892
  0
  18,299,502
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  7,181 7,213
  4.99
  11,285,441
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,680 23,400
  -2.22
  433,659
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,376 3,420
  1
  39,157,361
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,273 5,300
  -0.66
  10,136,062
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  515 514
  -1.15
  416,611,300
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  469 465
  -2.11
  676,953,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,652 3,636
  0.94
  3,778,181
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,195 5,248
  1.45
  13,241,619
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,495 8,689
  4.93
  3,338,661
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,247 12,281
  4.99
  700,306
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  36,517 36,580
  4.8
  748,719
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  27,837 28,100
  4.84
  1,786,213
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,951 8,956
  4.99
  553,193
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,545 7,548
  4.99
  2,960,783
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,198 7,198
  4.99
  2,682,213
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,921 15,000
  0.64
  208,181
 • فلزات اساسی
  فخاس
  14,471 14,500
  -3.3
  1,076,665
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,959 9,000
  1.18
  7,709,657
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,369 4,420
  2.72
  74,938,697
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,717 14,800
  0.76
  1,602,338
 • فلزات اساسی
  فرآور
  56,795 55,799
  -2.07
  854,684
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,250 3,365
  3.44
  3,844,625
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,760 2,800
  1.63
  40,642,171
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,848 5,750
  -2.46
  12,464,836
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,942 6,918
  0.36
  23,280,365
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,267 8,145
  -2.4
  22,287,705
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,006 5,013
  4.98
  30,508,055
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,887 5,999
  0.99
  10,548,069
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,956 6,880
  -0.1
  18,791,496
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  14,239 14,051
  0.48
  985,565
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,035 3,057
  0.53
  3,722,953
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  14,395 14,416
  5
  1,598,856
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  47,515 48,800
  4.62
  358,767
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,669 12,669
  5
  306,455
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,500 3,456
  -0.29
  9,660,148
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,935 3,850
  -3.68
  5,314,482
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,587 14,632
  4.99
  11,906,882
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,900 4,900
  4.99
  2,780,588
 • فلزات اساسی
  فلوله
  16,344 16,373
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,541 2,541
  5
  38,328,215
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,116 3,153
  5
  18,967,070
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,199 4,220
  0.05
  15,772,965
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  10,606 10,697
  3.89
  10,712,321
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,060 15,060
  5
  4,640,379
 • مخابرات
  اخابر
  3,775 3,750
  -1.5
  17,180,599
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  19,303 19,098
  1.83
  1,105,784
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,711 8,638
  1.04
  4,154,935
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,802 1,800
  2.33
  20,566,364
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,194 5,245
  4.98
  58,048,665
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,292 5,296
  5
  3,666,377
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,030 5,999
  -0.84
  14,944,074
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  19,777 19,799
  0.58
  889,169
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,535 6,456
  0.48
  5,148,633
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  19,704 19,800
  4.86
  718,739
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,583 6,510
  -2.76
  2,428,679
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,294 4,307
  5
  132,935,011
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,011 15,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,114 6,123
  0.74
  4,376,776
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  13,051 13,066
  -0.32
  988,928
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,686 7,735
  3.19
  4,343,058
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,179 7,250
  0.22
  3,553,495
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  72,894 73,172
  5
  1,050,689
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,380 23,390
  0.15
  3,396,306
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,031 13,140
  0.37
  29,073,689
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,707 32,105
  1.21
  868,573
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  11,143 11,199
  5
  8,049,918
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,570 1,540
  2.19
  50,225,451
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,832 7,888
  -0.29
  4,373,360
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,040 2,029
  1.15
  57,701,214
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,175 2,210
  4.1
  9,582,078
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  14,477 14,511
  5
  1,227,943
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,460 7,506
  4.99
  1,458,753
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,633 3,685
  2.05
  8,856,242
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,718 3,793
  3.01
  952,743
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,298 8,350
  2.86
  6,008,064
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,951 4,951
  4.98
  521,442
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,456 4,456
  5
  18,183,356
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  15,651 15,700
  3.28
  905,359
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,148 7,190
  1.45
  2,627,799
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,589 8,500
  2.97
  5,203,183
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  4,241 4,228
  1.66
  5,728,803
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,241 11,241
  5
  245,937
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,753 1,731
  -0.12
  101,543,572
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,962 6,017
  4.99
  7,094,827
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,309 5,321
  4.99
  7,173,308
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,462 3,498
  4.98
  3,858,985
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,217 3,202
  2.14
  11,176,994
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,650 1,659
  -0.24
  36,951,763
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,281 3,329
  2.27
  5,398,940
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,659 5,672
  5
  2,232,778
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,783 2,783
  4.98
  27,669,398
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,555 2,562
  5
  25,125,442
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,832 3,853
  4.99
  2,356,022
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,491 13,653
  5
  525,924
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,606 6,619
  5
  1,390,481
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  16,799 16,900
  0.55
  1,476,466
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,172 3,170
  2.09
  5,204,492
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  11,596 11,100
  2.61
  4,104,122
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,107 5,105
  -1.07
  12,324,687
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,067 5,100
  0.73
  3,042,068
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,895 11,900
  0.84
  2,031,065
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,277 8,300
  0.76
  9,400,714
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,121 4,145
  3.6
  4,439,874
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  8,236 8,280
  4.96
  5,427,946
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,700 8,699
  0.51
  5,197,066
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,603 2,560
  -3.65
  28,045,705
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,570 1,561
  1.17
  35,896,635
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  7,290 7,379
  3.1
  3,546,188
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,317 2,299
  3.14
  205,681,932
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,310 4,311
  -2.58
  14,803,070
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,942 11,084
  4.99
  2,002,733
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,587 24,916
  5
  5,043,046
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,400 6,458
  1.68
  16,147,980
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,210 16,267
  1.18
  3,536,320
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,390 4,419
  4.89
  26,006,948
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,844 1,836
  0
  51,819,619
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,665 2,634
  -1.57
  17,486,445
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,366 18,594
  3.42
  2,291,069
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,949 13,992
  5
  2,291,574
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,949 13,949
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,372 7,300
  0.5
  356,013
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,977 13,977
  4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,977 13,981
  4.99
  1,863,929
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  13,977 13,977
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,977 13,977
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,548 6,548
  4.99
  1,324,669
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  37,104 37,140
  5
  1,533,582
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,937 5,938
  4.99
  6,586,932
 • فلزات اساسی
  فمراد
  25,515 25,528
  5
  874,559
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  11,665 11,666
  5
  2,986,252
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  34,858 34,879
  5
  3,961,026
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  26,563 26,610
  4.87
  2,675,459
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,648 3,658
  2.24
  11,982,798
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  5,067 5,082
  5
  5,768,349
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,745 2,713
  -0.22
  15,047,393
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  74,488 74,980
  3.43
  669,011
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,558 6,600
  5
  1,635,604
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  21,989 22,429
  5
  84,625
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,558 9,499
  2.23
  1,198,431
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,088 2,118
  4.59
  15,869,654
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  39,216 39,261
  5
  1,128,059
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,810 2,800
  1.52
  7,381,513
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  22,910 23,268
  4.66
  1,612,170
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,143 31,171
  5
  1,308,098
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,465 9,465
  4.99
  691,291
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  16,624 16,624
  5
  150,945
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,150 7,155
  4.99
  1,239,721
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  98,162 98,301
  4.98
  162,499
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  54,500 54,000
  -1.42
  53,175
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  7,077 7,160
  4.63
  3,497,932
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  16,165 16,165
  4.99
  299,964
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  23,081 23,200
  5
  1,357,249
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  42,131 41,346
  -0.41
  540,178
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  23,143 23,143
  5
  597,691
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,231 19,372
  5
  2,873,339
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,727 7,732
  5
  6,141,467
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,808 34,449
  3.28
  1,051,720
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,568 3,608
  3.86
  3,005,706
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,299 4,248
  -2.5
  5,095,878
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  15,334 15,265
  0.3
  1,181,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  46,716 47,221
  5
  1,153,351
 • قند و شکر
  قصفها
  33,197 33,197
  5
  676,495
 • قند و شکر
  قزوین
  15,749 15,840
  5
  3,026,427
 • قند و شکر
  قهکمت
  27,599 27,615
  5
  1,441,214
 • قند و شکر
  قشهد
  16,953 16,999
  1.47
  600,711
 • قند و شکر
  قلرست
  11,748 11,614
  0.69
  691,276
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  68,967 68,500
  0.26
  55,047
 • قند و شکر
  قمرو
  20,187 20,189
  5
  107,985
 • قند و شکر
  قنیشا
  16,083 16,279
  5
  2,258,216
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  28,582 28,582
  5
  1,468,775
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,082 34,873
  4.01
  30,978
 • قند و شکر
  قثابت
  19,950 19,968
  5
  5,393,492
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  16,004 15,700
  -1.13
  1,083,232
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  20,109 20,033
  -5
  371,107
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,462 24,462
  5
  237,592
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,691 14,759
  4.99
  2,942,413
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,990 3,940
  -1.77
  6,731,517
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,438 6,196
  -5
  12,899,497
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  7,002 7,002
  4.99
  1,312,838
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  20,118 19,998
  1.69
  256,315
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  37,974 37,500
  -3.06
  144,655
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  11,372 11,377
  4.99
  1,156,063
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,370 26,300
  -0.77
  259,999
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  41,704 42,126
  5
  143,658
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,705 12,705
  5
  117,157
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,820 20,966
  5
  102,939
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,586 4,526
  -1.37
  11,773,576
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,796 12,796
  5
  2,862,635
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  24,897 25,000
  4.84
  3,021,825
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  56,756 56,759
  5
  930,062
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,737 9,799
  3.23
  501,029
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,217 6,190
  0.05
  10,827,878
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,515 9,560
  5
  4,312,443
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  31,587 31,700
  4.75
  195,084
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  23,182 23,499
  3.56
  203,208
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,588 11,588
  4.99
  3,361,108
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  40,435 40,995
  4.02
  163,571
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,267 4,350
  5
  13,968,790
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,174 11,990
  -2.52
  1,884,159
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,273 2,249
  0.99
  34,912,563
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,218 5,218
  -4.99
  5,062,289
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,441 2,425
  -1.02
  16,799,802
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  29,731 29,742
  5
  1,231,783
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,099 7,049
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,251 6,190
  -0.4
  2,610,802
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  29,762 30,297
  2.92
  46,364
 • منسوجات
  نمرینو
  23,941 23,979
  4.02
  94,477
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,699 4,700
  3.71
  7,390,939
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  23,407 23,500
  0.68
  1,492,478
 • فلزات اساسی
  فنورد
  25,813 26,200
  -0.31
  71,125
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  17,150 17,200
  1.88
  1,040,293
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  21,991 21,991
  5
  831,738
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,609 8,638
  5
  1,078,069
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  32,705 33,182
  -0.76
  501,904
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,695 2,696
  4.98
  42,995,928
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,361 2,337
  -0.38
  4,777,936
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,061 15,590
  -4.05
  1,963,452
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,800 31,295
  2.91
  643,259
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  16,046 16,213
  5
  94,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  17,452 17,521
  5
  1,228,572
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  9,286 9,291
  4.99
  1,175,906
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,332 1,321
  1.46
  73,153,904
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,638 3,650
  -2.46
  21,893,425
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  29,565 29,611
  5
  492,163
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,940 27,800
  2.55
  279,653
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,667 8,618
  -2.56
  1,833,801
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,969 1,974
  5
  95,104,257
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,028 5,042
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,454 8,456
  4.99
  503,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  17,713 17,750
  -0.19
  604,692
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,745 15,764
  -0.81
  623,395
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  21,983 22,299
  4.39
  481,730
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  13,889 14,060
  4.87
  3,634,813
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  3,074 3,080
  4.98
  6,033,107
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,735 10,124
  5
  90,837
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  30,751 30,560
  -4.87
  4,777,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,303 11,348
  5
  5,734,859
 • فلزات اساسی
  فسپا
  13,239 13,239
  5
  1,070,419
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  19,856 20,847
  5
  50
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,955 16,955
  5
  1,263,869
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  21,423 21,532
  5
  1,504,875
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,556 10,564
  5
  911,053
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,732 15,785
  5
  1,466,350
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,846 5,915
  4.99
  2,553,563
 • قند و شکر
  قشکر
  20,479 20,479
  5
  2,452,905
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,014 9,090
  -0.55
  5,628,447
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,278 8,310
  4.92
  2,209,040
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,486 7,531
  4.99
  6,022,910
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  55,070 56,271
  5
  156,258
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,817 7,750
  3.24
  643,516
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,639 5,649
  -1.47
  2,952,460
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  26,876 27,169
  4.91
  216,964
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  29,452 29,458
  5
  1,459,565
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,568 3,581
  4.98
  3,895,780
 • فلزات اساسی
  فسرب
  27,345 26,800
  1.44
  4,234,430
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  22,657 22,751
  5
  393,206
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  25,131 25,131
  5
  107,911
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  78,507 78,945
  -0.6
  23,278
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,987 8,522
  -1.98
  3,833,479
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,521 1,505
  0.07
  28,037,850
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,169 11,299
  2.62
  3,497,763
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  27,616 27,617
  5
  324,212
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  17,612 18,489
  5
  1,549
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  57,989 58,477
  5
  77,982
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  17,215 17,396
  5
  2,874,384
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,587 20,078
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  14,281 14,339
  4.99
  567,829
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  15,089 15,090
  5
  3,312,839
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,204 3,197
  1.27
  12,197,040
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,350 13,106
  -2.93
  1,651,951
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,280 6,342
  5
  2,185,866
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,758 9,787
  5
  5,845,792
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  24,481 24,573
  5
  1,653,812
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,830 7,799
  0.57
  3,123,439
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,492 3,530
  1.67
  29,241,156
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,299 4,295
  -0.42
  8,747,158
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,561 6,540
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,720 2,755
  1.74
  23,519,269
 • مخابرات
  همراه
  12,895 12,895
  0.81
  1,147,147
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,105 2,119
  0.9
  7,595,982
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,434 63,500
  0.39
  275,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,330 5,331
  4.98
  2,100,351
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,265 7,200
  3.54
  4,487,702
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,288 2,269
  0.98
  6,888,110
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,245 5,253
  5
  26,188,661
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,041 3,066
  5
  6,434,793
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,935 10,034
  3.03
  3,269,172
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,940 7,750
  -3.2
  3,235,241
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,603 3,617
  1.72
  4,236,593
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,280 4,293
  4.99
  10,016,750
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,389 13,410
  5
  15,672,726
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,023 10,228
  5
  7,068,354
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,942 3,061
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,671 9,675
  4.99
  2,883,414
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,555 2,641
  4.93
  109,153,167
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,786 16,690
  0.53
  2,470,401
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,141 6,133
  1.44
  9,475,574
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,491 4,552
  4.98
  1,668,381
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,991 1,990
  1.53
  2,497,394
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  19,101 19,295
  3.45
  1,156,091
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,579 13,400
  -1.9
  2,525,108
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,051 9,039
  -0.83
  14,198,668
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,792 9,813
  5
  2,077,857
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,984 14,987
  2.59
  896,208
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  12,613 12,799
  1.07
  2,574,077
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  28,264 28,120
  -2.05
  822,027
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  46,383 47,141
  4.15
  1,296,983
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,124 3,160
  4.98
  14,755,265
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,438 59,501
  0.12
  901,817
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,024 3,087
  2.56
  9,081,455
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,278 13,200
  -1.12
  5,796,151
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,652 19,000
  2.74
  1,058,500
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  28,521 28,988
  5
  5,071,573
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,712 2,727
  0.63
  44,098,900
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,012 1,000,012
  -1.96
  1
 • مخابرات
  صایتل902
  1,019,663 1,019,990
  0.23
  5,484
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  937,945 949,850
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  390
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  929,500 929,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  948,602 948,602
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  953,684 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  945,000 945,000
  1.61
  600
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  914,001 914,001
  0
  50,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  900,000 900,000
  2.16
  500
 • مخابرات
  صخابر102
  791,632 784,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  920,000 920,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  823,827 864,000
  4.98
  1,893
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  1.25
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  765,000 765,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  876,000 876,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  879,827 879,827
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  868,502 880,000
  3.48
  353
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  480
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  11,777 11,859
  4.99
  1,168,643
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,187 3,189
  4.97
  37,026,289
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,748 3,835
  2.95
  6,220,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,126 17,200
  0.43
  174,731
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,466 3,470
  0.87
  4,355,006
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,490 7,400
  -1.91
  8,569,783
 • فلزات اساسی
  فولای
  8,534 8,548
  4.99
  3,050,467
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,749 7,740
  0.31
  22,677,518
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,406 5,501
  -1.63
  6,079,535
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,773 4,695
  2.4
  74,586,490
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,467 2,467
  4.98
  7,924,047
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  72,116 72,238
  5
  4,189,625
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,884 8,800
  3.79
  2,212,734
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,316 5,335
  0.4
  1,834,460
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,499 2,508
  4.98
  8,254,319
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,981 1,968
  0.97
  150,371,047
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,841 1,842
  4.96
  6,019,732
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  42,396 42,610
  1.11
  82,239
 • قند و شکر
  قشیر
  9,200 9,197
  2.34
  1,359,287
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,976 8,141
  4.96
  2,123,951
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  26,472 26,472
  5
  868,105
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  47,453 47,684
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  45,631 45,868
  5
  2,547,722
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  8,253 8,260
  2.65
  1,465,211
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,557 5,540
  0.82
  2,975,719
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,293 6,300
  4.15
  446,919
 • فلزات اساسی
  زنگان
  23,578 23,578
  5
  837,805
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,538 50,992
  1.41
  481,535
 • فلزات اساسی
  فزرین
  9,103 9,104
  4.99
  10,456,541
 • قند و شکر
  قچار
  32,841 33,122
  3.2
  142,749
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  42,090 42,200
  1.96
  911,974
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,039 2,050
  2.91
  6,072,472
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,445 8,562
  1.48
  3,247,844
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,774 11,900
  0.35
  765,962
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  14,288 14,312
  5
  1,992,272
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  7,221 7,221
  4.99
  878,210
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,576 24,320
  -1.15
  1,224,605
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  9,472 9,472
  5
  939,762
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,444 8,457
  4.99
  10,289,978
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  13,404 13,404
  5
  520,895
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,944 5,932
  0.05
  1,438,093
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,281 17,632
  5
  1,642,737
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  20,505 20,703
  1.63
  2,296,384
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,325 5,418
  5
  3,254,825
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  15,315 15,332
  5
  765,744
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,848 7,037
  3.23
  5,153,954
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,400 3,433
  4.98
  3,167,393
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  3,435 3,435
  4.98
  507,271
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  18,749 18,749
  5
  823,972
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  3,342 3,363
  4.93
  2,591,280
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  50,260 48,800
  -1.41
  1,953,256
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,678 30,440
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  8,521 8,523
  4.99
  1,970,900
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,028 2,972
  1.85
  5,410,395
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  18,987 19,222
  1.95
  255,852
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,011,319 1,012,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,569 8,575
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  18,080 18,545
  4.99
  2,418,578
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  20,261 20,290
  5
  494,585
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,557 5,591
  5
  14,962,645
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  18,771 18,771
  4.99
  273,804
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,022 3,030
  4.99
  3,863,143
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,824 10,825
  5
  2,096,408
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  24,519 24,450
  -3.34
  363,604
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  51,958 51,000
  1.28
  135,785
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,648 50,300
  -2.44
  198,359
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,228 3,237
  5
  2,298,017
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  22,681 22,697
  5
  1,492,155
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,606 6,660
  5
  18,913,443
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,888 13,888
  5
  239,648
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,920 7,951
  10.23
  6,204,992
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,915 2,887
  -0.55
  3,026,366
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,268 4,261
  3.88
  1,524,669
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,331 3,356
  4.97
  25,437,699
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  990,000 990,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  12,144 12,197
  2.79
  1,941,855
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,004,008 1,004,008
  -0.59
  5
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  15,182 15,380
  2.47
  663,227
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,704 14,700
  -1.06
  1,486,051
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,419 1,010,401
  -0.01
  134
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  20,325 20,163
  -4.94
  2,006,876
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  26,947 26,947
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  34,589 33,998
  2.38
  1,459,484
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  27,088 27,200
  -1.95
  672,923
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,001,000 1,001,000
  0.1
  4
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  966,446 966,446
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,866 6,916
  4.99
  3,836,839
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,446 4,554
  4.98
  18,638,503
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  39,490 40,076
  5
  938,549
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,820 12,768
  2.15
  3,446,320
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  991,800 991,800
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  960,000 960,000
  0.09
  144
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  970,000 970,000
  -1.22
  200
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,010,000 1,010,000
  0
  0