• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,079 6,892
  -4.99
  34,833,068
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  13,401 13,309
  -1.86
  2,971,640
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,394 18,250
  2.07
  8,990,223
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,988 6,951
  2.25
  8,025,390
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  4,631 4,639
  4.98
  70,406,759
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,482 5,489
  0.48
  7,819,349
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,004 2,950
  0.68
  12,869,766
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,617 17,648
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,482 3,461
  -3.27
  37,709,470
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,582 3,583
  4.98
  9,907,225
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  17,392 17,409
  5
  5,040,846
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,934 5,010
  4.7
  13,625,131
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,327 2,319
  -0.39
  8,075,469
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,657 6,581
  -1.66
  6,772,769
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,910 5,952
  2.08
  33,776,019
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  23,405 22,800
  -2.53
  694,064
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,785 2,743
  1.26
  33,442,441
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  553 548
  -1.08
  204,846,646
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  448 447
  0.22
  382,755,497
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  4,198 4,216
  -1.36
  5,812,589
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,139 5,150
  2.73
  21,723,427
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  11,326 11,387
  5
  3,889,514
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,954 13,750
  -2.23
  3,162,849
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  44,119 44,001
  -1.09
  570,773
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  32,598 32,150
  -1.57
  798,155
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,317 11,480
  -2.35
  5,913,764
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  9,238 9,256
  4.99
  10,097,173
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  7,897 7,760
  -1.65
  3,455,034
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,463 15,494
  4.99
  1,002,649
 • فلزات اساسی
  فخوز
  9,169 9,200
  4.83
  17,141,240
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,800 4,785
  4
  140,984,936
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,974 14,849
  -1.64
  2,571,179
 • فلزات اساسی
  فرآور
  63,436 63,700
  4.69
  1,521,610
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,536 6,536
  5
  1,460,837
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,049 3,050
  1.7
  23,161,057
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,204 7,300
  3.21
  10,256,707
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,758 6,758
  0.57
  13,288,536
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,487 9,543
  5
  23,319,809
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,314 5,290
  1.81
  16,732,323
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  16,171 16,200
  0.79
  1,361,102
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  4,465 4,412
  2.82
  9,373,333
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  18,104 18,220
  0.07
  1,927,840
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  51,177 51,334
  5
  255,973
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,683 12,749
  0.25
  1,591,947
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,311 3,322
  1.59
  3,425,497
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,683 4,639
  -2.87
  4,786,218
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,061 13,139
  2.48
  8,780,137
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,471 4,502
  1.49
  7,180,271
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,860 2,790
  -2.69
  17,369,589
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  8,390 8,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,540 4,531
  0.42
  17,478,248
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  11,426 11,400
  4.66
  44,496,442
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  15,327 15,379
  5
  10,266,338
 • مخابرات
  اخابر
  3,958 3,967
  1.46
  8,407,667
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,396 18,289
  0.23
  2,349,141
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  10,230 10,184
  1.14
  2,512,895
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,818 1,824
  1.28
  18,619,844
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,067 6,075
  4.99
  101,251,299
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,952 5,980
  4.99
  5,369,507
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  8,695 8,795
  4.33
  5,374,923
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  25,115 25,200
  1.8
  1,577,820
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,739 6,800
  4.26
  2,125,616
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  20,364 20,364
  5
  205,808
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,821 15,971
  5
  2,416,380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,454 8,400
  0.68
  2,081,424
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,153 3,123
  -0.54
  108,034,389
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  21,264 21,099
  2.84
  4,590,610
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,662 6,680
  2.98
  7,794,751
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  14,985 15,222
  4.99
  2,648,623
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  8,058 8,100
  0.36
  4,138,016
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,727 8,524
  -4.99
  5,612,149
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  73,977 73,990
  1.12
  334,578
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,396 21,290
  -4.21
  3,024,930
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,257 5,200
  0.19
  32,319,137
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,925 31,800
  -0.44
  1,350,995
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,939 10,044
  5
  5,883,153
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,645 1,647
  0.67
  28,435,541
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,684 7,680
  0.41
  1,098,233
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,451 2,435
  3.62
  117,789,928
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,368 2,382
  4.98
  24,284,563
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  14,908 14,965
  5
  3,887,645
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  8,716 8,716
  5
  731,812
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,856 3,860
  1.1
  7,610,143
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,726 4,798
  -0.5
  1,074,827
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,325 8,480
  4.95
  9,521,449
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,556 4,555
  3.85
  4,997,289
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  5,005 5,091
  4.8
  30,349,836
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  17,884 17,900
  -3.94
  2,465,919
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  11,828 11,500
  -2.37
  2,219,156
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  9,513 9,500
  4.71
  8,685,969
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,994 8,950
  1.9
  4,116,619
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  11,486 11,216
  -3.14
  2,664,722
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  7,104 6,989
  2.34
  4,039,833
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,450 5,486
  3.41
  4,739,486
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,057 3,010
  0.91
  6,041,691
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,892 2,899
  -3.37
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,478 2,478
  5
  21,716,113
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,547 3,599
  2.39
  1,506,157
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,683 5,704
  1.73
  1,326,202
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,588 2,545
  5.65
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,490 2,503
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  14,631 14,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,765 3,727
  -1.19
  3,636,477
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  17,633 17,682
  5
  8,361,687
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  7,782 7,799
  4.33
  3,555,571
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,331 11,331
  4.99
  2,877,052
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,336 3,261
  -0.58
  11,762,314
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,825 3,822
  -0.75
  3,319,553
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  11,089 11,360
  2.25
  724,440
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  24,214 23,999
  -3.17
  1,601,808
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,321 5,272
  -0.79
  9,725,993
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,803 4,912
  3.11
  5,527,478
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  7,006 7,069
  18.47
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,895 8,899
  4.23
  22,720,907
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,086 4,069
  0.42
  9,214,897
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  8,738 8,771
  4.99
  4,437,352
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,889 8,845
  -0.64
  3,614,999
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,383 6,386
  5
  16,987,815
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,314 2,300
  0.39
  40,424,588
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,463 4,527
  4.07
  14,540,538
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,335 9,320
  1.34
  1,299,365
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  21,946 22,000
  0.48
  1,606,013
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,244 6,259
  0.5
  5,679,324
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  6,310 6,343
  5
  12,592,839
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,908 1,870
  0.32
  48,166,541
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,177 3,177
  4.99
  1,277,928
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  22,457 22,299
  -0.92
  1,689,188
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,955 4,970
  2.79
  2,704,485
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  16,752 16,526
  0.25
  11,128,841
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  16,752 16,752
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  9,192 9,050
  -1.85
  184,337
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,746 13,777
  -0.44
  2,659,167
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,812 13,788
  1.09
  2,509,909
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  15,984 15,984
  4.15
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  15,984 15,841
  -1.79
  6,157,263
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  15,984 15,984
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  6,117 6,140
  4.99
  1,204,956
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  38,598 38,600
  0.04
  1,137,071
 • فلزات اساسی
  فایرا
  7,016 7,017
  5
  17,099,524
 • فلزات اساسی
  فمراد
  26,368 26,105
  3.21
  1,207,192
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,235 10,100
  0.68
  2,525,706
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  42,744 42,500
  2.83
  827,545
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  24,439 24,533
  5
  1,212,868
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  8,857 8,892
  0.61
  22,922,384
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,695 2,710
  1.31
  11,150,429
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  85,990 86,278
  5
  383,469
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  8,372 8,530
  4.79
  9,221,499
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,676 5,654
  0.75
  9,131,558
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  27,688 27,689
  3.76
  933,395
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,915 9,907
  4.43
  2,987,965
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,841 4,856
  4.99
  15,402,530
 • منسوجات
  نبروج
  4,506 4,729
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,205 2,237
  3.81
  12,756,891
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  38,358 38,763
  5
  1,887,908
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  3,634 3,659
  4.39
  13,565,858
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  29,548 29,480
  1.05
  756,159
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  31,893 31,420
  -2.23
  816,548
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  19,224 19,263
  5
  12,739,170
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,302 24,998
  2.5
  1,341,413
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  8,163 8,037
  -3.2
  2,592,597
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  83,042 83,520
  5
  29,562
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  62,739 62,400
  4.25
  173,039
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,710 9,727
  5
  3,988,761
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  16,527 16,629
  4.99
  4,212,535
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,518 26,287
  -0.05
  814,260
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  34,476 34,500
  -0.93
  663,711
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  30,967 31,320
  3.27
  1,212,915
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  17,881 17,605
  -1.82
  513,155
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,476 10,500
  5
  23,196,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  42,485 41,822
  -4.36
  500,616
 • فلزات اساسی
  فجر
  16,423 16,500
  2.94
  2,104,434
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,434 3,409
  -0.15
  5,928,700
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,211 4,271
  4.99
  6,274,001
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  14,281 14,225
  -0.24
  549,320
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  48,433 48,299
  0.03
  696,836
 • قند و شکر
  قصفها
  39,725 39,720
  -4.36
  1,204,512
 • قند و شکر
  قزوین
  17,062 17,240
  1.6
  989,292
 • قند و شکر
  قهکمت
  27,448 27,330
  -1.43
  650,810
 • قند و شکر
  قشهد
  16,428 16,534
  0.63
  592,183
 • قند و شکر
  قلرست
  14,473 14,473
  5
  301,347
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  91,887 92,695
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  24,739 25,012
  0.24
  760,332
 • قند و شکر
  قنیشا
  14,944 15,035
  1.31
  1,457,330
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  28,491 28,199
  -1.08
  1,246,615
 • قند و شکر
  قپیرا
  42,368 42,399
  -0.31
  15,499
 • قند و شکر
  قثابت
  23,977 23,998
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  18,808 18,808
  5
  171,310
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  17,429 17,202
  -1.04
  3,142,087
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,950 21,680
  -1
  1,614,519
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,194 13,213
  5
  5,436,452
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  6,986 6,914
  -4.03
  18,932,585
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,342 3,357
  4.87
  23,783,238
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  8,318 8,340
  0.49
  35,091,703
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,578 6,586
  4.99
  2,343,591
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  8,034 7,899
  -2.77
  6,511,168
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,946 20,032
  5
  1,729,087
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  41,759 41,799
  5
  552,384
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  11,248 11,035
  -2.08
  2,410,099
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  33,719 33,700
  2.36
  986,215
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  39,088 40,099
  5
  1,958,739
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  17,376 17,376
  5
  209,426
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  25,193 25,193
  5
  561,337
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,689 4,694
  -0.4
  5,535,966
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,870 12,870
  4.99
  778,763
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  25,062 24,935
  -0.05
  443,401
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  52,870 52,200
  -3.22
  2,154,725
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,305 9,484
  4.99
  1,516,740
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  7,009 6,960
  3.07
  33,330,008
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  19,472 19,100
  6.55
  2,180,721
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  29,907 29,907
  5
  940,352
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  26,360 26,360
  5
  545,664
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,079 14,110
  4.95
  4,121,494
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  40,997 41,250
  0.53
  228,637
 • فلزات اساسی
  فلوله
  12,984 13,016
  2.62
  5,442,956
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,763 4,807
  1.63
  11,547,959
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  15,575 15,629
  5
  1,631,291
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  3,005 3,026
  5
  90,359,681
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,293 4,225
  -3.3
  16,094,830
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,236 2,235
  0.31
  11,469,684
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  28,320 28,320
  5
  728,564
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,651 7,651
  5
  2,703,327
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  14,450 14,854
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  47,991 48,055
  5
  136,128
 • منسوجات
  نمرینو
  30,929 31,372
  5
  35,738
 • فلزات اساسی
  فنوال
  5,141 5,188
  5
  6,374,655
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,142 21,999
  -2.59
  1,008,974
 • فلزات اساسی
  فنورد
  32,004 31,656
  0.45
  49,467
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  54,501 54,901
  -3.12
  3,893,625
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  12,448 12,400
  -3.88
  6,493,240
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,444 33,623
  5
  496,862
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,292 3,233
  -4.15
  45,546,548
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,533 2,531
  -1.33
  8,171,429
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,223 13,100
  0.64
  1,121,084
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  32,292 31,700
  -2.1
  791,794
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  23,988 24,291
  0.3
  1,091,739
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  21,187 21,187
  5
  837,952
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,420 11,400
  1.03
  1,100,050
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,584 1,570
  -0.06
  95,266,632
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,665 3,659
  0.08
  6,394,274
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  35,508 35,823
  5
  2,025,708
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,434 26,100
  -1.16
  422,660
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  14,377 14,225
  -3.29
  2,067,361
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,932 1,910
  -1.85
  64,554,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  6,598 6,668
  4.99
  4,228,343
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  9,760 9,692
  -2.06
  907,225
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,064 10,987
  -0.79
  1,122,811
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  17,658 17,680
  3.22
  2,107,268
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  23,268 23,268
  5
  93,022
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,499 11,604
  4.99
  5,236,484
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,974 2,976
  4.97
  11,718,592
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,942 9,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  44,720 45,150
  2.26
  713,654
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,343 8,285
  -1.12
  1,245,577
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,490 12,542
  5
  1,220,197
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  61,198 61,614
  5
  80,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,107 22,220
  4.96
  3,550,235
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  26,790 26,450
  1.05
  556,140
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,011 8,985
  3.26
  1,478,634
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  20,445 20,445
  5
  295,173
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  7,911 8,000
  3.71
  1,578,508
 • قند و شکر
  قشکر
  19,593 19,696
  4.99
  3,619,447
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  11,203 11,203
  5
  522,679
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,968 7,993
  4.99
  3,964,264
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  80,489 80,489
  5
  151,211
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,988 8,020
  3.58
  1,475,073
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,802 3,825
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,169 2,170
  0.18
  74,635,268
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  10,036 10,036
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  23,672 23,603
  -2.56
  646,543
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  38,433 38,619
  1.34
  386,889
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  4,529 4,536
  5
  10,305,403
 • فلزات اساسی
  فسرب
  28,492 28,536
  5
  5,769,930
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,709 22,009
  5
  2,502,344
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  44,825 42,589
  -1.51
  687,621
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  83,914 83,914
  5
  100,598
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  9,011 8,880
  -2.27
  1,102,999
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,697 1,690
  -1
  29,467,162
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  22,988 22,810
  0.73
  200,122
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  22,445 23,426
  5
  48,007
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  70,926 69,990
  -2.67
  476,327
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  21,100 21,100
  5
  2,825,148
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  24,954 24,954
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  14,470 14,600
  0.7
  1,932,816
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  19,700 19,969
  3.92
  2,915,204
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,890 23,838
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,702 8,815
  4.99
  7,993,690
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,907 8,875
  0.02
  2,829,907
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,610 2,600
  3.42
  11,240,360
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  9,070 8,880
  0.03
  3,975,979
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,765 1,760
  -0.85
  51,715,016
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,213 3,248
  4.98
  33,600,094
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,274 4,276
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,410 17,289
  -0.01
  4,835,519
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,877 6,856
  0
  2,806,545
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,079 3,065
  0.89
  10,225,701
 • مخابرات
  همراه
  14,041 14,000
  -1.28
  1,067,088
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,030 2,022
  1.1
  4,255,805
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,871 9,743
  -1.8
  13,712,616
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  79,891 80,880
  3.38
  158,409
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,431 7,405
  0.04
  3,998,386
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,561 2,610
  4.9
  13,574,388
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,938 4,899
  0.57
  9,257,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,319 3,367
  2.68
  5,110,492
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,833 9,860
  0.29
  3,051,668
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  11,797 11,700
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,037 4,070
  1.14
  1,377,694
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,556 5,566
  5
  5,309,163
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,966 12,950
  1.01
  1,502,460
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,830 10,749
  2.73
  3,988,466
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,058 5,058
  4.98
  3,575,459
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  11,348 11,200
  -2.41
  3,739,308
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,411 2,402
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,822 16,451
  -0.69
  2,916,200
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,358 5,330
  0.15
  16,225,934
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  6,035 5,897
  1.43
  16,782,941
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,290 2,269
  2.21
  3,633,663
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  20,253 20,610
  4.66
  1,505,655
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,104 9,000
  1.87
  20,103,232
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  14,305 14,000
  -1.93
  7,093,658
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,014 12,890
  -1.43
  1,177,961
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  38,107 38,107
  5
  423,773
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,102 54,011
  -0.56
  564,076
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,398 3,390
  -0.35
  6,408,691
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  63,883 64,417
  5
  4,163,888
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,653 3,733
  4.98
  19,505,679
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  12,147 12,030
  -0.07
  3,462,092
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,306 19,185
  1
  572,764
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,116 27,199
  0.92
  2,420,735
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  3,154 3,150
  4.2
  62,846,694
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,004,298 1,000,550
  -1.43
  12,239
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  928,226 928,226
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  899,413 938,985
  5.64
  10,584
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  954,420 952,000
  -0.52
  1,446
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  926,464 920,000
  2.7
  1,629
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  969,902 969,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,010 940,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  925,635 928,991
  5.04
  4,351
 • مخابرات
  صخابر102
  880,100 880,100
  0.58
  2,504
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,010 913,010
  -1.08
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  811,230 811,230
  -2.91
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0.5
  31,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  763,517 780,000
  2.37
  59
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  754,414 750,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,000 888,888
  0.3
  9,589
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  920,010 920,010
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  992,400 992,400
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,715 890,001
  -0.22
  5,600
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  842,355 865,753
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  15,042 14,799
  1.22
  3,465,717
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,126 3,131
  5
  28,073,345
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  4,903 4,926
  4.99
  15,359,376
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  19,723 19,864
  4.99
  1,611,912
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  2,988 2,959
  -0.1
  8,000,509
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  6,634 6,652
  4.99
  4,953,999
 • فلزات اساسی
  فولای
  9,977 9,977
  5
  244,028
 • هتل و رستوران
  سمگا
  6,979 6,934
  0.27
  21,560,952
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  4,656 4,697
  4.77
  2,192,909
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,267 3,297
  4.24
  30,015,618
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,745 2,790
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  65,314 65,520
  2.54
  888,163
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  10,544 10,544
  5
  833,991
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,422 4,422
  4.99
  9,963,714
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,530 2,530
  1.48
  13,980,801
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,922 1,916
  1.32
  166,407,309
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,177 2,207
  2.84
  3,558,063
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,288 41,646
  2.85
  96,478
 • قند و شکر
  قشیر
  26,858 26,532
  0.55
  15,284,316
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  8,783 8,900
  1.45
  1,830,835
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  38,128 38,671
  5
  1,150,219
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  38,282 39,069
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  45,084 45,195
  1.99
  307,864
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,166 9,180
  0.53
  10,557,403
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,372 6,400
  -2.66
  7,687,708
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  7,441 7,441
  5
  2,374,200
 • فلزات اساسی
  زنگان
  26,384 26,399
  2.19
  728,508
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  48,563 48,500
  2.6
  349,984
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,050 12,208
  5
  15,226,077
 • قند و شکر
  قچار
  39,016 39,016
  5
  392,938
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  37,998 37,460
  -0.11
  655,303
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,375 2,389
  4.96
  10,617,344
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,911 8,869
  0.73
  1,407,641
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  14,546 14,600
  0.67
  1,851,281
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  9,137 9,150
  2.29
  2,265,284
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,007 8,874
  -1.08
  7,850,000
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,713 23,760
  -2.59
  2,971,457
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  12,575 12,612
  5
  2,813,850
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,066 8,100
  2.74
  6,584,891
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  20,952 20,955
  5
  1,933,816
 • فلزات اساسی
  هرمز
  6,247 6,300
  1.99
  2,770,640
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,841 16,900
  4.62
  1,926,229
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  23,913 23,500
  2.03
  2,086,046
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  4,555 4,660
  0.26
  6,857,797
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  25,398 25,690
  -0.85
  1,606,484
 • فلزات اساسی
  ارفع
  4,750 4,759
  0.91
  3,954,390
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,561 3,548
  1.37
  5,682,956
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,613 6,587
  -2.73
  11,674,848
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  20,421 20,530
  2.77
  1,247,545
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,475 6,432
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  44,799 44,000
  0.63
  1,206,939
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  40,713 39,502
  -0.94
  221,513
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  10,614 10,636
  5
  7,111,849
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,259 3,315
  4.97
  6,779,267
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  15,376 15,200
  -0.8
  1,936,599
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,014 1,000,001
  -0.07
  1,215
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,299 8,200
  -0.21
  3,118,198
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,621 17,633
  5
  1,433,016
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  23,729 23,964
  5
  890,760
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  6,783 6,827
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  25,024 25,024
  5
  21,943
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,432 3,432
  4.99
  6,499,104
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,755 17,098
  3.07
  3,148,260
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  26,023 26,035
  5
  1,093,181
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  31,762 31,762
  5
  1,756,901
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,312 50,290
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,998 3,987
  2.81
  1,393,268
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  27,146 27,188
  5
  1,496,092
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  13,121 13,119
  -0.68
  42,314,938
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  16,272 16,276
  5
  2,274,316
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,175 8,090
  -3.28
  3,279,642
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,732 2,732
  5
  1,675,605
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,872 4,825
  0.56
  4,006,787
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,483 3,451
  0.41
  18,338,173
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  15,922 15,922
  5
  398,852
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,000 1,000,000
  -0.55
  1
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,397 14,398
  5
  1,679,578
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  13,194 13,151
  -0.82
  1,585,036
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  998,812 991,500
  -0.56
  220
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  21,319 21,402
  5
  1,947,045
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  65,809 65,499
  1.98
  753,363
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  38,452 38,456
  5
  3,597,605
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,204 30,090
  -2.81
  577,790
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  980,100 980,100
  0
  100
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,618 6,789
  5
  9,347,464
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,276 5,280
  4.99
  13,212,351
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  51,348 51,000
  1.39
  510,386
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  16,436 16,444
  5
  2,202,199
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,024,000 1,024,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  961,001 961,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,999 999,999
  0
  0