• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,485 2,489
  0
  1,990,475
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  5,791 5,836
  3.2
  2,216,770
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  7,216 7,125
  -3.9
  7,541,311
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,357 2,301
  -2.58
  4,499,464
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,437 4,550
  4.98
  4,757,846
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,400 1,398
  -0.78
  4,571,920
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,834 7,810
  -0.88
  1,560,621
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,334 1,344
  1.51
  5,878,732
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  2,083 2,102
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  14,279 14,300
  3.26
  3,555,795
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,707 3,700
  -0.32
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  4,066 3,883
  -1.25
  28,084,203
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,617 1,600
  -0.37
  10,821,084
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,718 4,722
  -0.04
  5,745,304
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  3,484 3,468
  -1.37
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  15,516 15,400
  3.98
  698,548
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,705 1,699
  -0.64
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,704 2,592
  -1.37
  55,709,491
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  427 427
  -0.93
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  412 408
  -0.49
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,558 2,502
  -4.98
  17,543,473
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,006 5,030
  0.28
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  4,732 4,661
  0.56
  5,057,050
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,699 6,685
  -0.3
  1,739,415
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  23,073 23,067
  4.24
  2,335,737
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  13,817 13,600
  -1.59
  913,324
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,523 5,510
  2.32
  647,467
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  3,557 3,500
  0
  1,669,872
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,151 4,124
  -5
  4,242,924
 • فلزات اساسی
  فجر1
  14,879 14,250
  -1.03
  6,791,932
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,737 13,130
  3.41
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,234 9,250
  -0.06
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,273 4,274
  -0.49
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,973 8,813
  -4.99
  1,442,807
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  36,948 37,599
  1.15
  326,023
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,995 1,965
  -2.34
  256,321
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,981 1,980
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,059 2,040
  -2.95
  10,236,520
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,818 6,770
  0.04
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,899 3,850
  -0.95
  4,372,003
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,515 3,469
  -3.26
  7,287,546
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,084 4,140
  3.01
  6,361,420
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  4,391 4,319
  0.84
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,057 13,000
  2.15
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,802 1,811
  3.49
  1,931,867
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  6,629 6,661
  -0.58
  1,580,374
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  32,025 32,100
  4.49
  81,572
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,693 5,691
  0.78
  554,599
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,182 2,125
  -4.96
  8,586,994
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,307 2,270
  -3.28
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  10,166 10,160
  1.34
  2,600,914
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,861 1,861
  4.96
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,914 9,524
  -5
  16,487,758
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,675 1,660
  2.98
  3,748,210
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,405 1,429
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  3,891 3,909
  -0.74
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,870 5,902
  0.49
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  4,874 4,887
  4.98
  5,247,683
 • مخابرات
  اخابر1
  2,647 2,649
  -1.41
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  15,066 14,990
  -3.62
  1,570,048
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,556 5,489
  -3.36
  2,023,135
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,255 1,272
  0.39
  9,571,880
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,953 4,038
  0.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  4,705 4,736
  4.99
  5,528,624
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  5,481 5,460
  -4.23
  8,860,387
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  20,554 20,300
  -4.11
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  3,568 3,500
  -3.21
  2,706,325
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,089 8,102
  -2.1
  699,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,471 3,430
  3.44
  14,530,554
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,390 4,449
  -0.82
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  11,214 11,214
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,162 5,250
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,462 1,464
  4.95
  133,575,226
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,183 9,148
  -1.4
  511,410
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  7,051 7,100
  0.9
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,846 2,839
  -0.56
  4,021,651
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  65,201 64,000
  -0.17
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  51,965 51,991
  0.05
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,307 10,327
  -0.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  23,028 23,350
  0.76
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  7,781 7,795
  -0.65
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  976 970
  -1.52
  15,366,084
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,195 5,199
  0
  934,441
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,275 1,273
  -1.55
  33,240,723
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,316 1,302
  -1.51
  1,634,898
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  5,881 6,044
  -1.21
  17,358,702
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,556 5,450
  -4.44
  534,176
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,629 2,620
  -0.34
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,508 1,545
  3.55
  1,016,275
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,551 5,500
  -0.49
  2,164,017
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  2,472 2,507
  4.98
  7,884,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,491 3,517
  4.99
  51,504,585
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  8,280 8,364
  5
  1,419,148
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,140 4,140
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  4,215 4,298
  4.98
  3,540,892
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,814 1,816
  4.97
  5,769,851
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  5,507 5,484
  -1.31
  986,603
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,252 1,245
  -1.66
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  2,078 2,078
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,721 3,780
  5
  5,382,446
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,176 2,197
  4.97
  8,310,526
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,030 2,027
  -0.73
  5,651,250
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,290 1,290
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,485 2,529
  4.98
  1,951,927
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,155 2,180
  4.56
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,755 1,768
  4.99
  21,153,926
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,592 1,618
  5
  22,854,126
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,290 2,303
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  9,161 9,169
  4.99
  21,524,952
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,802 3,851
  4.99
  1,380,348
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  7,359 7,250
  1.85
  4,394,170
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,016 2,039
  1.39
  778,408
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  5,954 5,985
  5
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,566 2,550
  -3.37
  8,049,405
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  2,337 2,318
  1.44
  1,069,305
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  6,964 6,919
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,469 6,430
  -3.13
  12,541,762
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,753 2,710
  -2.59
  1,796,674
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,280 5,296
  -0.86
  730,839
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,389 5,389
  4.99
  3,945,061
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,338 1,335
  -0.3
  9,427,653
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,150 1,140
  -3.96
  71,374,794
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,767 3,770
  0.75
  2,988,115
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,470 1,465
  0.34
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,808 2,813
  -0.85
  1,346,680
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  7,979 7,949
  -0.04
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  15,885 15,986
  -0.06
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,329 4,334
  -0.16
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,940 15,010
  0.01
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,949 4,027
  4.98
  19,807,204
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,305 1,270
  -1.63
  106,538,860
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,289 2,314
  4.99
  9,732,652
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  9,956 10,000
  -0.02
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  11,188 11,027
  -5
  4,691,407
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  11,188 11,188
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,173 6,200
  -0.03
  574,864
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  17,302 17,302
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  17,302 16,824
  -5
  4,850,886
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  17,302 17,302
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,439 3,493
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  29,075 29,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,548 5,550
  -1.21
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  13,571 13,571
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,237 5,189
  0.14
  783,103
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  41,172 40,816
  -5
  206,641
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  20,986 20,992
  5
  1,659,666
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,503 2,453
  -3.08
  4,897,487
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,417 3,378
  -2.62
  7,534,831
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,183 2,160
  -1.95
  5,865,375
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  39,032 39,120
  5
  1,391,997
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,722 5,700
  -1.35
  2,994,892
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  9,557 9,699
  -0.02
  113,300
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  5,260 5,249
  0.5
  1,292,202
 • منسوجات
  نبروج1
  3,831 4,022
  4.99
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,327 1,311
  -0.98
  1,676,313
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  20,340 20,340
  5
  42,500
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,387 1,380
  0.66
  11,535,446
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  24,183 24,244
  2.11
  1,250,487
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  9,710 9,756
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  5,541 5,541
  4.98
  542,359
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  5,959 5,991
  4.99
  948,162
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  3,936 3,720
  -4.93
  1,765,284
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  39,675 39,651
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  43,801 44,190
  -0.03
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,198 5,223
  4.98
  3,528,164
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  9,152 9,200
  3.2
  1,118,749
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  9,813 9,813
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  42,205 42,019
  -5
  403,954
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,335 15,200
  2.23
  1,049,309
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  13,606 13,201
  -4.69
  206,953
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,336 4,171
  -4.99
  20,838,156
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  12,861 12,861
  5
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,091 2,091
  4.97
  2,113,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,032 2,043
  4.98
  5,422,567
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,082 10,100
  0.41
  111,862
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  22,292 22,347
  5
  2,364,847
 • قند و شکر
  قصفها1
  22,613 22,007
  -0.67
  198,021
 • قند و شکر
  قزوین1
  12,608 12,650
  1.01
  1,771,538
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,513 17,417
  -1.01
  770,187
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,705 13,700
  0.88
  397,227
 • قند و شکر
  قلرست1
  7,313 7,161
  1.98
  939,739
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  16,490 17,314
  5
  10
 • قند و شکر
  قمرو1
  10,069 10,069
  4.99
  193,288
 • قند و شکر
  قنیشا1
  11,520 11,520
  4.99
  536,102
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  8,372 8,569
  3.65
  363,029
 • قند و شکر
  قپیرا1
  23,125 23,897
  4.66
  33,873
 • قند و شکر
  قثابت1
  8,858 8,858
  4.99
  620,941
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  12,078 12,208
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  8,050 8,008
  -1.48
  1,656,702
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  5,154 5,167
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  4,468 4,468
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,976 2,930
  -2.63
  4,237,582
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  3,107 3,111
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  4,623 4,628
  4.99
  6,295,533
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  10,689 10,689
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  15,707 15,709
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  4,550 4,550
  4.98
  774,552
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  16,682 16,960
  -2.48
  439,010
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  21,208 21,992
  -1.05
  102,537
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  12,774 12,896
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  8,195 8,241
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,774 2,722
  1.45
  15,073,354
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  4,314 4,323
  4.98
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  10,851 10,600
  -0.86
  497,491
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  21,515 21,521
  5
  1,027,119
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  6,157 6,163
  4.99
  1,643,797
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,927 4,881
  -1.83
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  6,300 6,349
  4.99
  8,359,789
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  20,706 20,617
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  12,638 12,638
  4.99
  547,370
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,199 4,203
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  26,089 26,748
  5
  16,973
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,185 2,175
  -0.82
  2,862,866
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  6,851 6,760
  -3.79
  1,076,873
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,546 1,533
  -2.23
  23,488,894
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  1,688 1,668
  1.4
  5,052,633
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,229 1,228
  -1.21
  17,539,013
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  10,845 10,875
  4.99
  1,889,843
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  3,536 3,448
  -0.81
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  4,672 4,688
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  24,866 24,917
  4.99
  643,448
 • منسوجات
  نمرینو1
  15,912 16,490
  5
  619,926
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,413 3,401
  -1.48
  1,122,427
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  13,732 13,873
  0.11
  191,397
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  14,005 14,200
  -1.59
  119,260
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  13,696 13,725
  5
  1,459,982
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  4,419 4,301
  -3.95
  5,422,746
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  8,202 8,209
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,258 1,267
  -1.78
  57,158,054
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,214 2,200
  -2.18
  1,593,714
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  6,595 6,500
  -3.7
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  13,404 13,307
  0.38
  533,358
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  10,268 10,167
  -3.87
  751,637
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  10,373 10,198
  2.59
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,132 6,132
  5
  1,206,697
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  945 941
  -1.47
  73,935,075
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,731 1,733
  4.97
  9,043,648
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  23,887 24,330
  -0.69
  454,812
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  11,368 11,340
  3.4
  365,912
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  4,610 4,578
  -2.91
  1,990,121
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,185 1,179
  -2.32
  15,965,577
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  3,587 3,587
  4.98
  407,710
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  3,956 3,877
  -4.48
  443,275
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  8,119 8,000
  0.55
  2,453,942
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  14,570 14,570
  4.99
  303,731
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  45,966 46,320
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  10,438 10,605
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,845 1,859
  4.97
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,710 2,750
  1.7
  70,473
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  13,840 13,700
  -4.47
  208,236
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  7,111 7,240
  4.99
  103,252
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,689 9,750
  5
  795,553
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  13,375 14,043
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,670 5,670
  2.96
  5,058,754
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  12,513 12,611
  5
  161,529
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  6,639 6,639
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  8,842 8,991
  5
  1,775,298
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,067 3,996
  -1.96
  2,673,315
 • قند و شکر
  قشکر1
  6,447 6,447
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  4,843 4,880
  2.46
  2,232,066
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  5,197 5,203
  4.98
  2,233,705
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,765 3,860
  4.69
  4,338,460
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  29,943 29,943
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  8,765 8,827
  5
  210,957
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,705 3,706
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  18,153 18,352
  4.99
  176,966
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  16,080 16,300
  1.15
  121,817
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,659 2,719
  4.34
  1,101,636
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  10,525 10,549
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,523 8,426
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  18,973 19,348
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  57,828 54,218
  -5
  13,252
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  4,792 4,792
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,013 998
  2.25
  57,086,452
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  7,252 7,300
  -0.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  19,636 19,468
  -5
  87,725
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  9,139 9,419
  4.99
  89,939
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  32,512 33,998
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  12,237 12,238
  4.99
  470,392
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,092 8,109
  4.01
  2,432,576
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  6,894 7,045
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  11,984 11,899
  -3.06
  1,121,209
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,098 2,070
  -1
  3,065,635
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  8,867 9,033
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,139 3,130
  1.49
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,840 3,839
  4.41
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  7,787 7,740
  -3.2
  2,304,417
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  6,048 6,065
  4.99
  2,145,398
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,099 2,095
  -1.27
  10,654,331
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,826 2,833
  0.07
  852,512
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,747 4,798
  2.39
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,344 2,350
  0.04
  0
 • مخابرات
  همراه1
  17,864 17,888
  -0.68
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,256 1,252
  -1.11
  5,385,512
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  39,111 39,090
  -0.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  36,178 36,750
  1.6
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  6,767 6,650
  -0.24
  4,276,637
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,142 6,075
  -1.17
  1,568,158
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,369 1,389
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,116 4,180
  -1.58
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,090 2,070
  1.72
  4,235,745
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,595 9,526
  0.72
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  6,462 6,421
  0.25
  1,240,130
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,815 3,830
  0.26
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,252 2,257
  2.4
  2,847,457
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  13,521 13,600
  2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  11,221 11,200
  4.59
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,702 1,685
  -0.53
  1,430,435
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,507 6,438
  -2.56
  3,101,119
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,836 1,848
  1.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,787 13,790
  -0.2
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,317 7,300
  -0.84
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,940 1,967
  0.2
  4,116,920
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,597 1,597
  1.33
  3,804,839
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  12,137 12,360
  2.16
  107,833
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  6,529 6,500
  -3.89
  2,563,438
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  5,775 5,772
  -1.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  6,109 6,150
  -1.36
  575,291
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,462 10,376
  -0.97
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  8,754 8,624
  -4.99
  1,993,161
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  13,181 13,000
  -3.82
  1,534,698
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  41,653 41,416
  -1.5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,761 2,760
  2.07
  8,778,406
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  38,982 38,490
  2.5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,161 2,135
  0.05
  4,833,899
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  16,902 16,730
  -1.1
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,002,010 1,002,010
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,025,258 1,026,400
  0.41
  3,786
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  911,000 911,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  978,000 978,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  890,000 890,000
  -0.05
  10
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,009,756 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  970,010 970,010
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  950,000 950,000
  1.03
  92
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  906,229 920,000
  2.03
  570
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  925,000 925,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  755,071 755,001
  -0.29
  500
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  6,240 6,260
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,686 1,668
  -2.85
  1,975,647
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,801 1,809
  -1.42
  3,995,449
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  6,489 6,571
  54.09
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,342 2,340
  3.08
  6,966,059
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,500 2,526
  4.99
  4,099,175
 • فلزات اساسی
  فولای1
  4,536 4,452
  -1.53
  1,435,240
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,982 4,889
  -0.73
  12,700,713
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  3,871 3,873
  4.99
  7,038,398
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,428 1,429
  5
  58,004,306
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,766 1,753
  4.1
  5,110,397
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  47,772 47,480
  -1.6
  1,415,841
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  6,942 6,958
  4.99
  1,204,283
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,855 3,864
  0.08
  3,042,571
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,482 1,499
  4.97
  17,349,198
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,767 1,771
  -0.95
  103,224,533
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,337 1,340
  4.93
  4,633,024
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  37,633 37,440
  1.15
  55,303
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,651 5,540
  1.84
  2,107,302
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  6,642 6,648
  0.08
  1,219,867
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  10,455 10,486
  4.98
  886,486
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  23,223 22,800
  -4.7
  9,426,112
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  30,629 30,850
  0.47
  174,942
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,408 3,430
  -3.38
  10,715,810
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,165 4,101
  -2.43
  668,055
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  2,422 2,438
  5
  1,733,450
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  11,629 11,500
  -0.73
  926,676
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,229 14,245
  5
  978,110
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,592 5,617
  0.23
  780,132
 • قند و شکر
  قچار1
  25,789 26,000
  2.95
  8,083
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  24,162 24,190
  5
  1,690,263
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,531 1,552
  -0.83
  3,377,694
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,046 7,061
  5
  1,809,333
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,339 11,280
  0.71
  1,177,306
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  6,012 6,012
  -4.99
  1,154,636
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  4,849 4,851
  5
  14,314,351
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  14,917 14,993
  -0.26
  944,041
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  5,365 5,268
  3.07
  3,934,990
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,452 6,418
  -1.06
  4,824,197
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  5,890 5,900
  -2.29
  1,460,990
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,944 5,982
  3.69
  1,416,753
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  9,523 9,524
  4.99
  1,094,816
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,384 16,300
  -1.96
  145,495
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  1,958 1,991
  4.96
  4,607,198
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  7,573 7,574
  4.99
  212,590
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,115 6,128
  -0.1
  370,383
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,676 2,659
  -2.17
  1,916,138
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,214 2,218
  4.97
  9,243,483
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  25,081 24,750
  0.61
  808,297
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,924 1,948
  -1.86
  1,800,044
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  11,014 11,000
  -4.6
  883,982
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  17,287 17,287
  5
  330,312
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  4,728 4,728
  5
  1,111,959
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,738 1,781
  0.62
  1,063,108
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  23,489 23,000
  -1.91
  270,045
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,003,001 1,003,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  7,044 7,032
  -5
  10,851,240
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  12,225 12,237
  4.99
  3,834,781
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,001,000 1,001,000
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  9,511 9,500
  -1.64
  1,671,990
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  2,000 2,000
  4.99
  7,550,505
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,018 1,000,018
  -0.02
  15
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  7,536 7,420
  0.34
  1,073,573
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,330 2,336
  0.56
  2,090,938
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,289 4,445
  4.96
  17,693,136
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  16,131 15,701
  -3.63
  101,149
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  20,810 20,837
  5
  863,244
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  35,923 35,944
  5
  705,454
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,346 1,330
  -1.85
  1,648,744
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  9,052 9,000
  -2.28
  246,257
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  5,269 5,276
  5
  60,368,165
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  6,202 6,319
  -1.57
  740,721
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  2,811 2,796
  -4.99
  7,795,692
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,512 1,530
  1.93
  2,249,077
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,939 2,900
  -1.93
  1,664,904
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,584 2,584
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  964,000 964,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,608 6,665
  4.06
  2,907,726
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,000,521 1,000,650
  0.01
  53
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  8,015 8,000
  0
  1,349,326
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,025,000 1,025,000
  0.89
  5
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  10,788 10,919
  -1.03
  555,139
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  10,083 10,140
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  19,978 19,855
  0