• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,836 2,793
  -4.97
  1,491,799
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,928 6,822
  -5
  303,727
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  8,122 8,151
  -0.62
  28,657,519
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  3,084 3,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,205 5,205
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  2,472 2,472
  -5
  904,247
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,297 8,257
  -4.99
  2,176,116
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,866 1,853
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  3,595 3,457
  -4.98
  153,611
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  15,684 15,673
  -4.99
  2,471,715
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  4,450 4,420
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  4,154 4,149
  -4.99
  9,975,806
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,653 1,655
  -2.36
  16,656,021
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,755 4,743
  -4.99
  3,472,454
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  16,878 17,000
  1.73
  498,018
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,390 2,384
  -4.98
  6,208,854
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,738 3,705
  -4.98
  5,589,787
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  443 443
  -4.73
  217,159,112
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  410 408
  -4
  737,285,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,903 2,888
  -5
  1,517,107
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,133 5,103
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  7,438 7,400
  -4.02
  7,242,965
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,648 6,631
  -4.99
  1,628,818
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  26,597 25,727
  -5
  595,484
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  15,285 15,251
  -5
  1,541,586
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  7,091 7,076
  -4.99
  2,371,541
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,729 4,722
  -4.99
  2,169,409
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,924 4,895
  -4.99
  1,368,474
 • فلزات اساسی
  فجر1
  14,658 14,545
  -5
  1,177,531
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,056 11,950
  -0.99
  148,954
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  7,845 7,812
  -3.16
  3,335,752
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,311 4,289
  -3.07
  51,891,347
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,297 8,277
  -4.99
  1,472,518
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  34,998 34,969
  -5
  122,891
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,806 2,756
  -5
  482,060
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,243 2,250
  -4.46
  41,534,397
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,986 2,975
  -4.98
  1,134,099
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,540 7,454
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  5,031 5,007
  -4.99
  2,513,070
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,765 3,712
  -4.99
  1,773,930
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,809 4,801
  -4.99
  1,765,348
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,187 5,175
  -4.99
  37,735,449
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,052 12,831
  -3.57
  464,453
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,638 2,635
  -4.98
  5,108,618
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  8,518 8,497
  -5
  2,320,703
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  27,306 26,748
  -5
  37,901
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  6,914 6,930
  -4.12
  944,126
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,718 2,740
  -2.49
  4,313,010
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,476 2,465
  -4.97
  4,784,012
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  12,155 12,075
  -5
  5,842,602
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,447 2,442
  -4.53
  3,770,601
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  10,605 10,548
  -5
  1,108,080
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,732 1,726
  -4.96
  1,651,122
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,479 1,477
  -4.95
  3,115,462
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,124 4,141
  -4.25
  32,421,252
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,337 7,330
  -4.99
  26,712,598
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,422 5,416
  -4.97
  2,312,429
 • مخابرات
  اخابر1
  2,943 2,928
  -5
  28,461,771
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  17,702 17,667
  -5
  342,602
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,619 5,611
  -4.99
  1,637,564
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,519 1,516
  -4.95
  4,660,873
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,419 4,409
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,951 5,937
  -4.99
  659,284
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,503 4,473
  -4.99
  1,188,638
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  18,728 18,430
  -4.99
  1,437,473
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  5,439 5,435
  -5
  1,541,998
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  10,561 10,508
  -9.75
  799,615
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,997 3,989
  -4.98
  1,402,000
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,206 4,170
  -1.91
  554,396
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  14,423 14,231
  -1.5
  131,552
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,920 5,920
  -4.99
  34,423,887
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,446 1,452
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,537 9,400
  -4.17
  2,567,248
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,764 6,790
  -3.73
  9,407,536
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,559 3,547
  -4.98
  2,617,904
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  54,609 55,995
  -2.47
  489,807
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  69,799 69,550
  -4.96
  1,156,913
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  11,715 11,700
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  25,253 26,500
  0.87
  1,498,955
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  9,139 9,224
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,318 1,314
  -4.99
  12,852,799
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,103 6,097
  -4.99
  3,034,802
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,350 1,349
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,485 1,464
  -5
  3,028,860
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  7,716 7,661
  -5
  436,556
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,691 5,702
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  3,260 3,275
  -3.65
  15,895,226
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,691 2,622
  -5
  565,171
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,830 5,779
  -5
  6,257,007
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,721 3,650
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,731 3,719
  -4.98
  10,063,450
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  8,959 8,931
  -5
  369,531
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,912 4,867
  -5
  265,753
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,148 5,136
  -4.99
  357,206
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,378 2,372
  -4.97
  1,606,234
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  6,223 6,216
  -5
  257,122
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,535 1,527
  -4.98
  62,531,985
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,653 3,625
  -4.98
  1,027,678
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,235 4,215
  -4.98
  1,351,863
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,159 2,159
  -4.97
  669,469
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,157 2,146
  -4.96
  6,725,468
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,344 1,341
  -4.96
  21,249,643
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,629 2,650
  -3.78
  11,644,324
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  3,381 3,333
  -4.99
  246,504
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,675 1,667
  -4.96
  3,041,275
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,657 1,653
  -5
  7,471,676
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,634 2,630
  -4.33
  851,885
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  8,269 8,266
  -5
  5,868,415
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,423 4,388
  -4.98
  1,127,585
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  10,920 10,916
  -5
  1,710,473
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,120 2,135
  -1.88
  1,831,224
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  6,055 5,929
  -5
  109,450
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  3,148 3,134
  -4.97
  8,517,007
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  5,054 4,832
  -4.99
  134,518
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  9,217 9,180
  -5
  1,628,433
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,134 6,079
  -4.3
  9,043,920
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,296 3,298
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,220 5,200
  -4.69
  1,417,431
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,478 5,470
  -4.35
  4,881,379
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,743 1,741
  -4.97
  9,196,561
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,205 1,196
  -4.93
  17,751,167
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  6,177 6,270
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,762 1,738
  -4.98
  92,225,175
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,769 2,790
  -3.79
  6,098,561
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  7,819 7,767
  -4.99
  2,371,996
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  17,303 17,400
  -2.65
  2,058,766
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,561 4,649
  -2.43
  6,442,195
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,751 14,790
  -4.54
  6,748,079
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  4,237 4,390
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,516 1,513
  -4.96
  14,446,348
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,113 2,093
  -4.99
  2,025,349
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  13,023 13,020
  -4.8
  4,545,800
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  9,680 9,611
  -4.98
  1,364,395
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  10,115 10,115
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,737 6,627
  -3.75
  339,203
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  9,803 9,803
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  9,354 9,313
  -5
  1,594,708
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  9,803 9,803
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,420 3,413
  -4.98
  166,835
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  29,444 29,385
  -4.37
  399,256
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,208 5,195
  -4.99
  2,870,013
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  17,285 17,900
  -1.48
  305,753
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,960 5,917
  -4.99
  932,405
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  57,092 56,920
  -5
  295,140
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  30,832 29,450
  -2.15
  262,234
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,284 3,215
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  4,013 3,990
  -5
  2,356,211
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,603 2,580
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  50,371 50,280
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  4,975 4,954
  -4.95
  1,960,021
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,719 13,100
  0.43
  1,701,990
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,277 6,232
  -5
  595,278
 • منسوجات
  نبروج1
  4,041 4,239
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,466 1,425
  -5
  1,191,714
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  51,017 51,017
  -5
  57,048
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,802 1,799
  -4.97
  2,813,462
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  19,659 19,584
  -5
  302,576
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  14,382 14,192
  -4.99
  436,122
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  6,444 6,436
  -4.99
  1,171,941
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  9,567 9,567
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,548 4,541
  -5
  528,794
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  42,611 41,532
  -5
  12,779
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  47,811 47,519
  -5
  126,889
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,225 5,205
  -4.98
  889,462
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  10,421 10,666
  -2.66
  857,769
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,480 12,463
  -4.99
  687,772
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  37,392 38,899
  -0.68
  113,561
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,636 15,400
  -3.02
  446,862
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,606 15,690
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,037 4,025
  -4.98
  4,571,844
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  21,748 21,746
  -5
  390,706
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,497 2,490
  -5
  2,080,498
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,600 2,592
  -4.99
  689,066
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,951 10,507
  -4.99
  62,494
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  35,352 35,340
  -5
  772,482
 • قند و شکر
  قصفها1
  22,971 22,932
  -5
  166,797
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,305 11,271
  -4.96
  1,536,421
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,753 17,676
  -5
  303,794
 • قند و شکر
  قشهد1
  14,675 14,392
  -5
  203,497
 • قند و شکر
  قلرست1
  10,180 10,125
  -4.99
  461,845
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  48,175 48,175
  5
  104,590
 • قند و شکر
  قمرو1
  14,146 14,120
  -5
  77,465
 • قند و شکر
  قنیشا1
  14,128 14,120
  -5
  415,728
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  13,134 13,048
  -4.99
  2,181,221
 • قند و شکر
  قپیرا1
  26,040 26,199
  -2.08
  43,616
 • قند و شکر
  قثابت1
  18,513 18,514
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  15,976 15,976
  -5
  467,461
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,609 10,489
  -5
  1,380,736
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  9,476 9,443
  -5
  174,127
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  6,800 6,745
  -0.77
  6,178,264
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  3,036 3,030
  -4.99
  1,076,083
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  3,572 3,567
  -4.98
  427,122
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  5,406 5,383
  0.81
  9,564,675
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  17,689 17,900
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  22,727 21,709
  -5
  102,804
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  6,151 6,126
  -4.99
  207,597
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  27,641 27,613
  -5
  1,070,645
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  35,812 35,771
  -5
  64,546
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  11,358 11,700
  4.92
  227,106
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  14,617 14,852
  5
  116,759
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,973 2,944
  -4.97
  2,745,315
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,774 6,734
  -4.99
  5,843,822
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,035 11,035
  -4.99
  161,927
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  37,385 38,008
  5
  2,750,225
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,774 5,950
  -0.37
  300,464
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,619 5,582
  -4.99
  18,064,057
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  5,792 5,788
  -4.99
  1,828,401
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  27,254 26,369
  -5
  8,927
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  15,224 14,893
  -4.99
  356,774
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,494 4,467
  -5
  491,599
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  35,324 35,272
  -5
  118,855
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,813 2,802
  -4.98
  1,762,823
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  7,138 7,129
  -5
  853,675
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,793 1,778
  -4.97
  12,971,982
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,068 2,057
  -4.99
  8,309,909
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,624 1,609
  -4.96
  7,111,918
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  15,494 15,374
  -5
  286,529
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  4,388 4,387
  -4.98
  799,223
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  4,786 4,760
  -4.99
  1,031,914
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  22,232 21,530
  -4.61
  22,002
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,767 16,868
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,753 3,741
  -4.98
  1,601,843
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  16,973 16,757
  -4.99
  633,466
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  19,471 19,600
  2.57
  137,351
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  12,346 12,310
  -4.99
  1,636,543
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,566 3,566
  4.97
  147,200
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  5,930 5,917
  -4.99
  7,820,110
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  15,488 16,008
  5
  3,284,363
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,288 1,284
  -4.96
  6,895,934
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,463 2,451
  -4.96
  1,085,945
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  6,674 6,647
  -4.99
  956,057
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  24,846 24,870
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  11,210 11,200
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  13,533 13,984
  4.99
  2,883,269
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,377 6,372
  -4.99
  1,271,928
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,114 1,112
  -4.96
  72,606,868
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,771 1,767
  -7.82
  2,448,992
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  23,947 23,845
  -5
  279,484
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  17,718 18,000
  -3.36
  769,246
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  5,818 5,781
  -5
  553,957
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,246 1,242
  -4.97
  5,592,971
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,198 4,192
  -4.99
  906,678
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  4,274 4,320
  -3.66
  1,144,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  10,895 10,799
  -5
  275,634
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  11,863 11,999
  -3.85
  1,108,241
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  16,724 16,666
  -5
  172,357
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,616 9,601
  -4.98
  358,357
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,096 2,087
  -4.96
  3,320,117
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  6,152 6,156
  5
  1,726,568
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  12,802 12,354
  -5
  26,858
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  7,686 7,666
  -4.99
  436,719
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  7,800 7,774
  -4.97
  1,262,449
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  15,923 16,708
  5
  1,222
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,827 7,827
  4.99
  1,218,354
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  18,376 17,841
  -5
  42,991
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  9,627 9,581
  -5
  396,237
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  11,338 11,200
  -5
  571,178
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,499 4,464
  -4.98
  450,225
 • قند و شکر
  قشکر1
  16,841 16,710
  -5
  1,532,301
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  6,045 6,025
  -5
  5,115,636
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  6,171 6,157
  -5
  513,301
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,974 3,995
  -4.2
  2,010,752
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  53,238 53,238
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  9,039 8,994
  -5
  198,712
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  4,058 4,038
  -4.99
  2,615,333
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  19,088 19,200
  0.3
  3,466
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  21,264 21,120
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,575 2,563
  -4.83
  1,817,528
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  17,319 17,293
  -5
  667,046
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  12,604 12,604
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  22,405 21,500
  -3.88
  2,009,844
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  60,079 60,003
  -5
  21,758
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  5,656 5,570
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,346 1,314
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  9,983 9,970
  -4.99
  15,670,597
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  27,863 28,939
  -0.25
  2,912,415
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  11,818 11,970
  5
  583,920
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  38,301 38,064
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  10,803 10,672
  -4.99
  1,255,863
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  12,928 12,660
  0.94
  5,128,278
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  7,927 7,928
  4.99
  483,439
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  11,125 11,111
  -4.99
  342,788
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,279 2,263
  -5
  1,776,684
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  10,067 10,029
  -4.99
  631,223
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,867 3,810
  -1.73
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,594 4,584
  -4.99
  1,118,921
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  12,800 12,762
  -5
  795,187
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  7,462 7,461
  -4.99
  3,532,098
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,389 2,389
  4.96
  11,637,756
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  3,035 3,015
  -4.98
  3,518,863
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,737 5,790
  -3.56
  15,711,323
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,498 2,515
  -3.57
  22,814,264
 • مخابرات
  همراه1
  11,069 10,970
  -4.77
  1,183,206
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,549 1,542
  -4.99
  7,960,604
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  48,801 48,853
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  52,827 53,200
  -1.08
  288,160
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,475 4,468
  -5
  944,783
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,466 6,600
  -1.52
  3,846,105
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,656 1,647
  -4.96
  1,514,493
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,670 4,757
  -2.68
  12,865,168
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,437 2,394
  -2.6
  1,019,678
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,952 9,900
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  6,415 6,378
  -4.99
  793,081
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  4,339 4,389
  0.48
  3,837,803
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,375 2,371
  -4.78
  3,183,732
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  11,247 11,097
  -5
  1,751,184
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,460 9,363
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  2,418 2,407
  -4.97
  876,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,313 6,285
  -4.99
  1,706,882
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,073 2,071
  -4.96
  108,888,579
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  14,509 14,440
  8.9
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,941 7,931
  -5
  19,581,352
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  2,442 2,419
  -4.99
  2,034,468
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,611 1,565
  -4.16
  1,155,176
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  15,007 14,600
  -2.05
  2,287,813
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  7,783 7,760
  -4.62
  4,662,600
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  7,304 7,549
  -0.13
  456,770
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,963 11,836
  -4.99
  706,592
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,131 9,130
  -3.64
  1,675,745
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  27,181 27,106
  -4.99
  860,124
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  49,306 49,300
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,160 2,164
  -4.25
  6,394,141
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  55,605 55,999
  0.77
  1,838,471
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,349 2,370
  -3.27
  7,300,023
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  14,896 14,886
  -4.98
  1,766,400
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن1
  26,239 26,502
  -2.93
  8,125,349
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,660 2,658
  -4.63
  60,326,536
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,100 1,000,100
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,012,745 1,012,000
  -0.4
  20,530
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  914,000 914,000
  1.35
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  470
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  922,000 922,000
  0.99
  12
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  899,486 905,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  905,000 905,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  920,001 920,001
  2.22
  11,400
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  886,000 886,000
  1.26
  1,050
 • مخابرات
  صخابر1021
  919,100 919,100
  2.12
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  895,978 896,800
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان1061
  902,033 898,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  720,022 773,010
  4.41
  5,557
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  845,084 845,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  989,016 989,016
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  44,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  8,610 8,578
  -5
  250,399
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,383 2,376
  -4.81
  46,606,850
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  3,013 3,007
  -4.99
  10,746,944
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  11,237 10,945
  -5
  148,804
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  3,070 3,091
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  5,988 5,916
  -4.99
  2,227,616
 • فلزات اساسی
  فولای1
  5,673 5,760
  -3.05
  2,641,041
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  7,158 7,131
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,580 4,579
  -5
  1,190,855
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  3,235 3,100
  -4.59
  199,137,572
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  2,035 2,021
  -4.98
  1,159,421
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  54,815 55,498
  -2.27
  1,637,257
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  7,291 7,300
  -3.74
  786,281
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  5,078 5,017
  -5
  6,024,408
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,637 1,624
  -4.97
  5,248,757
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,560 1,546
  -4.98
  104,008,297
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,468 1,467
  -4.99
  1,830,098
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  37,286 37,401
  -4.15
  141,581
 • قند و شکر
  قشیر1
  7,662 7,662
  -5
  193,422
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  7,385 7,439
  2.48
  1,519,638
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  20,863 20,696
  -5
  273,106
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  37,754 36,731
  -5
  1,723,015
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  39,380 39,501
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,705 4,696
  -5
  5,836,016
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,568 4,461
  -4.98
  5,443,994
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  5,093 5,240
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  13,871 13,785
  -5
  219,961
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  28,782 29,842
  5
  4,521,076
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  6,882 6,840
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار1
  33,450 32,100
  -4.13
  8,184
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  26,224 26,063
  -5
  888,563
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,532 1,529
  -4.97
  1,081,415
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,500 7,491
  -5
  5,064,467
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,888 11,803
  -5
  3,261,859
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  10,096 10,096
  -5
  796,652
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,837 3,830
  -4.58
  3,501,456
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  15,414 15,400
  -5
  510,474
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  6,048 6,150
  -2.49
  2,486,896
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,432 6,423
  -5
  3,269,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,728 7,674
  -4.99
  2,354,904
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,543 5,500
  -4.6
  1,158,995
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  15,649 15,649
  -5
  1,875,440
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,438 16,393
  -5
  881,966
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,445 3,450
  4.99
  5,118,696
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,417 9,416
  -4.99
  152,436
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  5,865 5,833
  -2.47
  1,036,410
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,706 2,696
  -4.97
  1,219,234
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,484 2,478
  -4.98
  1,611,313
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  32,816 32,773
  -5
  489,876
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,352 2,339
  -5
  2,024,382
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  22,980 22,990
  5
  2,364,616
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  19,679 19,679
  -5
  481,317
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  5,942 5,913
  -3.35
  9,461,252
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  2,473 2,450
  -3.39
  7,606,912
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  26,163 26,163
  -5
  1,841,879
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,000,175 1,000,171
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  6,506 6,493
  -4.99
  952,799
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  14,342 14,342
  -4.99
  1,742,707
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  15,881 15,735
  -5
  1,548,016
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  3,772 3,765
  -9.73
  2,195,663
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  9,801 9,780
  -4.99
  350,844
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,659 2,650
  -3.46
  6,764,270
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  5,995 6,199
  -1.27
  6,827,583
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  16,840 16,727
  -5
  246,327
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  29,313 29,287
  -5
  281,246
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  43,451 44,990
  -0.12
  1,117,588
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,696 1,693
  -4.99
  2,249,867
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  70
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,131 8,109
  -4.99
  922,953
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,935 4,904
  -5
  8,580,466
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  11,758 11,751
  -5
  243,753
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,547 3,578
  -3.53
  2,126,442
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  2,088 2,061
  -4.98
  2,762,829
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  3,095 3,069
  -4.98
  1,187,396
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,384 2,371
  -4.97
  7,184,967
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  8,410 8,133
  -5
  8,879,997
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,000,752 1,001,000
  -0.76
  6
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  13,522 13,507
  -4.99
  468,249
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,707 10,665
  -5
  1,996,195
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,009,340 1,009,900
  0.64
  98
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  13,676 13,593
  -5
  513,566
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  11,888 11,741
  -4.99
  365,928
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  20,052 20,043
  -5
  343,996
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  21,963 21,968
  0.15
  295,482
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  961,638 961,638
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  4,954 4,976
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,897 3,873
  -4.98
  6,947,958
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  16,768 16,736
  -5
  455,163
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  8,214 8,194
  -5
  661,627
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  1,004,400 1,004,400
  2.66
  750
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  912,692 912,000
  -3.11
  5,200
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  988,000 988,000
  0.07
  2
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  981,939 999,996
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت21
  987,199 987,199
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  959,659 960,001
  2.01
  205
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,849 1,843
  -4.95
  16,573,693
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  4,169 4,146
  -4.93
  4,792,716
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  17,337 17,271
  -4.94
  235,969
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا1
  2,939 3,000
  -2.22
  10,978,933
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک1
  13,953 13,885
  -4.99
  1,178,057
 • منسوجات
  نطرین1
  18,062 17,740
  -4.79
  1,408,665
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق1
  2,225 2,218
  -4.97
  1,782,735